ردیف  نام کتاب  ابعاد  ردیف  نام کتاب  ابعاد 
1 مناجات خواجه عبدالله انصاری  خشتی  10 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-انگلیسی) جیبی
2 بوستان سعدی  رحلی  11 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-آلمانی) جیبی
3 گلستان سعدی  رحلی  12 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-فرانسه) جیبی
4 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-انگلیسی) رحلی  13 غزلیات حافظ شیرازی (چهار زبانه) (فارسی-انگلیسی-فرانسه-آلمانی) رحلی 
5 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-آلمانی) رحلی  14 غزلیات حافظ شیرازی (چهار زبانه) (فارسی-انگلیسی-فرانسه-آلمانی) وزیری 
6 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-فرانسه) رحلی  15 غزلیات حافظ شیرازی (چهار زبانه) (فارسی-انگلیسی-فرانسه-آلمانی) جیبی
7 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-انگلیسی) وزیری 16 مثنوی معنوی  رحلی 
8 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-آلمانی) وزیری 17 کلیات سعدی  رحلی 
9 غزلیات حافظ شیرازی (دو زبانه) (فارسی-فرانسه) وزیری 18 شاهنامه فردوسی  سلطانی